Kleine profeten en Corona

Corona

Corona houdt ook in de kerk de gemoederen flink bezig. Hoe moet de kerk zich opstellen?  Afgelopen weken heb ik, voor een prekenserie, me verdiept in de kleine profeten. Deze twaalf kleine boekjes (vanwege de omvang van de geschriften worden ze kleine profeten genoemd) profeteren in diverse omstandigheden het woord van God. Tegelijk zijn er opvallende overeenkomsten in hun boodschap. Ik wil er twee van naar voren halen en deze verbinden met de corona-epidemie.

Dag van de Heer

Bijna alle twaalf profeten hebben het over de dag van de Heer. Deze dag staat voor het ingrijpen van God in de geschiedenis. Dat God aan het werk gaat betekent niet alleen voorspoed en zegen. Nee, het ingrijpen van God brengt allereerst oordeel en rampspoed over de wereld. Habakuk zegt dit over de komst van God: ‘Voor Hem uit gaat de pest, de koorts volgt Hem op de voet.’(3, 5). Amos beschrijft hoe er overal gerouwd zal worden als God aan het werk gaat in deze wereld. In bijna alle profeten zijn dergelijke citaten te vinden.

Tegelijkertijd draait het ingrijpen van God in de geschiedenis uit op heil en zegen. Hoewel de komst van God verbonden is met pijn en verdriet, komt er uiteindelijk rust en vrede. In dit verband kan je Corona zien als een teken van Gods werk in deze wereld. Waar de Eeuwige ingrijpt in de wereld, wordt het kwaad opgeruimd. De botsing tussen goed en kwaad gaat met schokgolven gepaard. Dat is van alle tijden. In Mattheus 24 spreekt de Here Jezus over alle rampen die over de wereld zullen komen. Hij roept ons op om daar niet geschokt of verontrust door te worden. De wereld is veilig in Gods handen.

De profeten spreken over de dag van de Heer. Hier is sprake van een bijzonder perspectief, vaak profetisch perspectief genoemd. Wat door de profeten wordt gezien op een enkele dag, wordt in de geschiedenis uitgesmeerd over eeuwen. Sommige zaken zijn vervuld met de eerste komst van de Here Jezus, zijn opstanding of de uitstorting van de Geest. Andere lijken hun vervulling te hebben gevonden in de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen of juist de terugkeer van het joodse volk naar het beloofde land na de oprichting van de staat Israël. Ook is het mogelijk dat voorspellingen meerdere momenten kennen waarop uitkomt wat voorzegd wordt. Deze gespreide vervulling maakt ook dat op geen enkele manier is uit te rekenen wanneer het slotakkoord  is van de profetieën van de dag van de Heer.

Er zijn wel tekenen die laten zien dat Gods klok doortikt. De meest in het oog springende zijn de heroprichting van Israël en de wereldwijde verspreiding van het evangelie. Er wordt soms gezegd dat het ontstaan van de (digitale) wereldeconomie ook een teken is van een spoedige terugkomst van de Heer. Dat is voor mij de vraag, omdat er veel vaker wereldwijde bedreigingen en machten aan het werk waren die de wereld in hun greep leken te krijgen. Denk aan de wereldoorlogen en ook de koude oorlog. En toen de VN werd opgericht was dat voor sommigen een teken dat Openbaringen 13 (daar staat een profetie die spreekt over een wereldwijde macht) werd vervuld. Het is dus niet voor het eerst dat er wereldwijde zaken spelen. Over de uitleg van Openbaringen zijn er bijna net zoveel meningen als er uitleggers zijn. Dat geeft voor mij aan dat het een lastig boek is om toe te passen en dat terughoudendheid op zijn plaats is. De kleine profeten spreken mijns inziens veel duidelijker.

De armen

Hebben de kleine profeten iets te zeggen over ons gedrag in deze tijd en over de houding van de kerk? Jazeker. Bij het houden van preken over de kleine profeten werd ik elke keer opnieuw bepaald bij de herhaalde oproep om recht te doen. Ook daarin stemmen deze boodschappers van God overeen. Micha, Amos, Hosea; ze buitelen over elkaar heen om op te roepen tot zorg voor de arme, de wees, de weduwe en de vreemdeling. De taal in de profetieën wordt buitengewoon grimmig als het daarover gaat. De mensen verwaarlozen hun eerste taak: het opkomen voor wie het niet goed hebben en wie zitten in de hoeken waar de klappen vallen. Rechtvaardigheid is waar het om gaat. En zeker leiders die misbruik maken van hun macht krijgen van God hun trekken thuis. Ik heb zelfs de indruk dat God het erger vindt als de arme wordt verdrukt dan als mensen andere goden achterna gaan.

De kerk moet zich dus vooral bekommeren om de zieke, de kwetsbare en ieder die tussen de raderen van de geschiedenis terecht komt. Dit is de kerntaak van de kerk. Het zal niet voor niets zijn dat de kerk van de eerste eeuwen deze taak serieus nam en vervolgens enorm groeide. De kerk was niet bezig om te praten over de toekomst en wat er zou kunnen gebeuren, maar was bezig in een tijd van epidemieën en natuurgeweld om het goede voor alle mensen te zoeken.

Wat moet de kerk doen? Niet teveel turen in Gods plannen, die voor ons niet toegankelijk zijn, maar het goede doen en rechtvaardig handelen.

december 2021

 

 

Comments are closed.